Ledningsgrupper sväller ofta – håll ner dem till 5-7 personer

fårskock Ledningsgrupper tenderar att svälla med tiden då många känner sig kallade att vara medlemmar och lobbar hårt för det. Ibland kan det också vara en slags belöning eller politiskt fråga som gör att gruppen blir större. Andra gånger finns det så många kompetenta personer som chefen för ledningsgruppen vill ha med för att skapa så många perspektiv som möjligt. Intentionerna är goda. Jag menar dock att de grupper som expanderar med stor sannolikhet får problem om de vill fungera som högpresterande grupper och vara beslutskraftiga. Det blir mindre prat per person. För att fortfarande vara en högpresterande grupp krävs ännu fler dagar per år med processande av relationer. Den tiden finns sällan. Min erfarenhet är att människor som ingår i ledningsgrupper är både smarta och kompetenta. Så det är inte det som är dilemmat. Utmaningen ligger på gruppdynamisk nivå. Fler människor = fler relationer. Exempel: I en ledningsgrupp med 5 personer finns 20 individuella relationer (5 personer har relation till 4 andra = 20). Expanderas gruppen ytterligare ser det ut så här:

6 = 30 relationer
7 = 42
8 = 56
9 = 72
10 = 90
11= 110
12 = 132

Om gruppen inte ska bli en ren ”informationsgrupp” som styrs av chefen för ledningsgruppen krävs en mindre grupp eller betydligt fler heldagar per år då relationerna bearbetas tillsammans för att skapa öppenhet.

Min rekommendation är 5-7 fasta medlemmar i ledningsgruppen för att med hyfsad enkelhet kunna skapa en stark grupp med stor öppenhet. I tillägg föreslår jag att nyttja fler personer i en ”utökad ledningsgrupp” som inte ingår i ledningsgruppen, fast som har värdefulla perspektiv att bidra med i olika sakfrågor. Dessa personer får göra planerade inspel/föredragningar och delta i diskussioner på vissa ledningsgruppsmöten för att få in fler nödvändiga perspektiv på olika sakfrågor innan beslut.

Fredrik Langborg,
Facilitator av ledningsgrupper och förändringsarbete

Följ mig på Twitter: @Langborg