Provocera fram innovation

Medvetet och ofta omedvetet ställer sig människan frågor. Frågornas kvalitet avgör var tankens kraft riktar in sig på. Positivt provocerande frågor är en speciell typ av frågor med avsikt att utmana rådande normer och föreställningar som exempelvis affärsmodellen, val av marknad eller arbetssätt bygger på. Med positivt menar vi att intentionen med frågorna är att hitta tankar, idéer som är bra för verksamheten. För att kunna ställa en bra provocerande fråga behöver vi identifiera området som ska utvecklas. När det är klart är det dags att fundera på vad vi tar för givet, vad som är ”sant”. Många gånger finns nya idéer att finna när dessa ”sanningar” utmanas. Kort och gott frågor som provocerar tanken till innovation.

Reflektera: I vilka områden i verksamheten finns  behov för nytt tänkande? Vilka ”sanningar” finns i verksamheten? Vad tas för givet? Vilka frågor skulle utmana till nytt tänkande?