Försiktighet leder till ökat risktagande 

Ledningsgrupper strävar efter förutsägbarhet för exempelvis kundnöjdhet, lönsamhet, tillväxt, säkerhet och rekrytering. Ny teknik, ny kunskap, framväxande värderingar, nya behov och komplexa skeenden i omvärlden skapar risker och möjligheter. Om ledningen i företaget har ett överdrivet behov av förutsägbarhet, tenderar det att slå över i en försiktighetskultur där inget får gå fel, där misstag sopas under mattan, där syndabockar utses och där experimenterande är tabu. Ledare som agerar innanför ramarna premieras och en återhållsam försiktighetskultur utvecklas. Tilltron till policys, regler och rutiner tenderar att öka den byråkratiska bördan vilket minskar handlingsfrihet, innovation och flexibilitet. Om verksamhetens historia är framgångsrik så finns det förmodligen ett självförtroende i att vara försiktig. Tendensen blir att mer försiktighet är bättre, men när försiktigheten överdrivs, slår den över i räddhågsenhet. Ett räddhågset företag lever farligt då den inte kommer att ta vara på möjligheter och testa nya idéer.

Framtiden, så som många ser den idag, visar på en ökad grad av osäkerhet, tvetydighet och komplexitet där det många gånger inte finns enkla orsak- och verkansamband. I en sådan miljö behöver ledningsgruppen och alla medarbetare varandras förmåga till “sense-making” av sin situation på olika nivåer. Olika perspektiv ska brytas mot varandra. Öppna och nyfikna frågor utan enkla svar ska ställas för att stimulera nytänkande, insikt och för att fånga upp de värdefulla idéer och perspektiv som finns i verksamheten. Små experiment ska sättas i verket för att upptäcka vad som fungerar. En kultur kan utvecklas där det både finns utrymme för att använda det som är beprövat och för att bryta ny mark och skapa innovation i en oförutsägbar värld. “Business as usual” blir ett allt mer riskfyllt sätt att driva verksamheten på.

Vad ser du i dina sammanhang? Vilka reflektioner har du?

Fredrik Langborg