Tjänster

Precision Consulting AB stärker företags konkurrenskraft. Vi erbjuder skräddarsydd ledningsgruppsutveckling, facilitering av möten/workshops som behandlar komplexa frågor samt design av organisationens samarbets- och kommunikationsprocesser. Sammantaget transformerar vi våra kunders förmåga att förverkliga sina affärsplaner och visioner. Tjänsterna levereras i form av exempelvis kontinuerliga dialogmöten med VD/ledning, intervjuer, analyser, förändringsdesign samt facilitering av workshops. Under resans gång anpassas aktiviteterna, på ett snabbfotat sätt, efter de aktuella behoven för att ge bästa förutsättningar att lyckas med förändring ch utveckling. Teamet från Precision Consulting handplockas från vårt nätverk av seniora managementkonsulter.

Kommunikation som möjliggör transformation

Kommunikation som möjliggör transformation

Kommunikation är det medel vi människor har till vårt förfogande för att påverka oss själva och andra. Transformation är ett begrepp som innebär djupare förändringar  än enbart enklare justeringar av beteenden. För att lyckas med transformation behöver kommunikations-mönster identifieras som medvetet och omedvetet hindrar organisation, team och individer från framgång. Genom dialog […]

Ledningsgruppsutveckling – lyckas med affären

Ledningsgruppsutveckling – lyckas med affären

Ledningsgruppsutveckling är ett kraftfullt verktyg för att lyckas med affären. Ledningen har stora utmaningar att hantera. Att kontinuerligt arbeta med att höja ledningsgruppens funktionsnivåer innebär att öka gruppens förmåga att lyckas med sitt uppdrag. En högpresterande grupp har en konstruktiv och öppen kommunikations- och samarbetskultur. Fokus är inte harmoni utan […]

Organisationsanalys – identifiera centrala förutsättningar för ökad prestation

Organisationsanalys – identifiera centrala förutsättningar för ökad prestation

Precision Organisationsanalys är ett kommunikativt verktyg för att snabbt identifiera de förutsättningar som ger nya möjligheter till ökad prestation. Ledare och medarbetare vill prestera väl. Och ska få bästa förutsättningar för att göra det. Via en förtroendefull kommunikation i djupintervjuer, workshops och undersökningar hjälper vi ledningen att skapa en helhetsbild […]

Facilitering – kommunikativ förmåga för lyckade workshops

Facilitering – kommunikativ förmåga för lyckade workshops

En facilitator har den kommunikativa kompetensen och rollen att underlätta mindre eller större gruppers dialog om viktiga frågor. Många upplever att möten i många organisationer håller för låg kvalitet. Att anlita en extern facilitator skapar resultat, höjer engagemang och kreativitet hos deltagarna. En facilitator designar mötet med skräddarsydda aktiviteter som […]

Executive coaching kommunicerar positiva tankeprovokationer

Executive coaching kommunicerar positiva tankeprovokationer

Precision Executive Coaching är för VD/ledare som vill utveckla sig själv och sin organisation. En extern ”positivt tankeprovocerande” samtalspartner ger ledaren ett utrymmet att sortera i sina tankar och tänka nytt. I ett konfidentiellt utrymme finns friheten att kommunicera om de mest känsliga frågorna. Ledaren bollar upp sina funderingar och blir utmanad […]

Effektiv prioritering – Workshop

Effektiv prioritering – Workshop

Tid och resurser upplevs nästintill alltid som en bristvara i organisationer. Alla har fullt upp. I en workshopform undersöker vi nuvarande prioriteringar och hittar potential för förbättringar. Gruppen lär sig en systematik för att kontinuerligt stärka sin gemensamma prioriteringsförmåga vilket är en starkt positiv bidragande faktor för framgång. Precision Consulting […]

Beslutsprocess som ger starkt ”commitment” – Workshop för ledningsgrupp

Beslutsprocess som ger starkt ”commitment” – Workshop för ledningsgrupp

Mängder av beslut fattas dagligen i varje organisation. För att beslut ska få genomslag i verksamhetens vardag ska beslutsprocessen vara genomtänkt. En ledningsgrupp som har en beslutsprocess där alla relevanta perspektiv och åsikter kommit fram grundlägger framgångsrika beslut. När rätt människor för beslutsfrågan är involverade och lägger fram sina åsikter […]

Samarbete och kommunikation – Gruppcoaching

Samarbete och kommunikation – Gruppcoaching

Att samarbeta med hög kvalitet är hårdvaluta i dagens konkurrensutsatta värld. När produkter blir allt mer lika är det människornas tänkande och agerande som är helt avgörande för verksamhetens framgång. Fast att vara skicklig på att samarbeta kräver träning. När människor blir medvetna om sina egna mönster och hur det […]

”Great states” – ökad glädje, motivation och fokus

”Great states” – ökad glädje, motivation och fokus

Vem vill inte vara på topp? Alla kan skatta sitt upplevda välbefinnande, tex på en skala 1-10. Finns potential för förbättring eller är du nöjd som det är? Alla kan kontinuerligt öka sin grad av motivation, energinvå och känsla av glädje. Vi erbjuder individuella program och för hela arbetsgrupper med […]

Individuell ”sortering” för ledare

Individuell ”sortering” för ledare

Att som ledare klara av att prestera med hög kvalitet och samtidigt uppleva välbefinnande är en stor utmaning. Genom programmet ”Individuell sortering” får ledaren skräddarsytt utveckling för att att lyckas. Programmet utgår från ledarens egna utmaningar. Med individuell sortering kan ledaren enklare och snabbare nå sina mål samtidigt som välbefinnandet […]